Limited şirketi nedir ve nasıl kurulur? Özellikleri, şartları, maliyeti

Limited Şirketi iki ve daha fazla  gerçek kişi veya tüzel kişilerin kurduğu şirketlerdir.  Önceki yıllarda Limited Şirketi kurabilmek için Noter’e gitmek gerekiyordu.  2022 yılı itibariyle Limited Şirket kurmak daha kolaylaştı. Limited Şirket sözleşmesini Ticaret Sicil Müdürlüğü imzalamaya başlamıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanununda Limited şirketlerin asgari 10.000TL sermayesi olması gerekir. Ortak olarak ise en az 1 ortağı, en fazla 50 ortağı olmalıdır. Limited Şirketi ibaresinin bulunmasu ve faaliyet konusunun gösterilmezi zorunludur.  Ortakların koydukları sermaye miktari en az 25 TL ve katları olma zorunluluğu vardır.

limited şirketi nasıl kurulu

Limited Şirketin Özellikleri Nelerdir?

 • Şirket ticaret ünvanına sahiptir ve ticaret ünvanı iş konusuyula olmak zorundadır.
 • Anonim şirketine nazaran Limited şirketi kurmak daha basittir.
 • Ortakların şirketin borçlarına karşı sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlıdır.
 • Bankacılık ve sigortacılık dışında kanunun yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunabilirler.
 • Hisse senedi ve tahvil çıkartamazlar.
 • Sermaye hisselere değil paylara bölünür.
 • Şirketin yönetimi ortaklardan biri-birkaçı veya dışarıdan biri tarafından da yapılabilir.
 • Ortak sayısı yirmiden fazla ise, denetçi bulundurmak zorunludur.
 • Limited şirketlerin ortaklık devri, anonim şirketlere göre daha zordur.
 • Ortakların oy çokluğu ile kararlar alınır.
 • Vergi muhatabı şirketin kendisidir, kurumlar vergisi mükellefidir.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

 • Ticaret ünvanı seçmek
 • Ticaret ünvanı ve imzaya yetkin kişilerin ünvanın altına atacakları imzaları notere tasdik ettirmek
 • Sermayenin on binde dördü oranındaki tutarı Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırmak
 • Türk Ticaret Kanunu’nun 511 inci maddesinde gösterilen bilgileri içeren kayıt beyannamesini ticaret sicili memurluğuna teslim etmek
 • Biri asıl olmak üzere üç nüsha şirket anasözleşmesini on beş gün içinde şirketin faaliyet gösterdiği bölgede yetkili olan ticaret sicili memurluğuna tescil ettirmek ve noter tasdikli imza beyannamesini teslim etmek
 • Vergi ve sosyal güvenlik kaydı için şirket kuruluş dilekçesi formunu ticaret sicili memurluğuna teslim etmek

Limited şirket kurmak için gereken belgeler;

 • Dilekçe
 • Kuruluş Bildirim Formu
 • Noter Tasdikli Sözleşme
 • İkametgah Belgesi
 • Oda Kayıt Beyannamesi
 • Sermayenin Yatırıldığına Dair Dekont
 • Kira Kontratı

Limited Şirketlerde  Sermaye Yapısı Nasıldır?

Limited şirketlerde sermaye en az 10.000 TL olmalıdır. Her ortağın sermaye payının en az 25 veya katları olma zorunluluğu vardır. Nakden taahhüt edilen payların şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesi gerekir. Payları içeren bir pay defteri tutulur, esas sermaye defterde tutulur. Her ortağın sahip olduğu esas sermaye sayısı, adları ve adresleri bu defterde yazılıdır.

limited şirketi kurulum maliyeti

Limited Şirketlerde Yönetim Nasıldır?

Yönetim de ise;  genel kurul ve ya ortaklar kurulu,  müdürler ve denetçiler bulunur. Şirketin yönetimi temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. En az bir ortağın şirket yönetme hakkına ve temsil yetkisine sahip olması gerek. Ortakların tamamı genel kurulu oluşturur. Ortak sayısı eğer yirmiden fazla ise genel toplantılar anonim şirketlerin hükümlerine göre yapılır. Ortak sayısı yirmiden az ise genel kurul yerine ortaklar kurulu vardır.

Genel kurulun görevleri;

 • Denetçileri seçmek, azletmek
 • Ana sözleşmede değişiklik yapmak
 • Payların bölünmesi hakkında karar vermek
 • Mali tablolaro inceleyerek ibra etmek
 • Şirket müdürlerini atamak, azletmek, sürelerini uzatmak

Müdür olacak kişi, yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmalıdır; medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve reşit olmalıdır. Limited şirketlerde müdürler yaptıkları işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk altındadır.

Müdürlerin görevleri ise;

 • Şirketle rekabete girmemek
 • Genel kurulu toplantıya çağırma
 • Şirketi idare ve temsil görevi
 • Pay defterini tutmak
 • Mali tabloların tanzimini sağlamak
 • Yıllık faaliyet raporu hazırlamak

Limited şirketlerin tutmak zorunda oldukları defterler;

 • Yevmiye defteri
 • Büyük defter
 • Envanter ve bilanço defteri
 • Pay defteri

Mesaj Bırakabilirsiniz